Verbeteringen

Kinderen, jongeren en volwassenen met spraak- en of taalproblemen (waaronder leerproblematiek en dyslexie) kunnen baat hebben bij behandeling met de Johansen-IAS training.

De volgende waarnemingen zijn er gedaan na behandeling met deze auditieve stimulatie:
- verbetering van het leesniveau
- vermindering van het aantal spellingfouten
- verbetering van het handschrift
- betere uitdrukkingsvaardigheid
- uitbreiding van de woordenschat
- correctere zinsbouw
- toename van de studievaardigheid
- betere informatieverwerking in rumoerige omgeving
- verbetering van het korte termijngeheugen

Hiernaast zien we ook verbeteringen t.a.v. het volgende:
- verminderde impulsiviteit
- verminderd onhandig gedrag
- verbeterde concentratie
- verbeterde sociale vaardigheden

Behalve kinderen / jongeren met spraak-taalproblemen zijn er ook goede resultaten geboekt bij kinderen / jongeren met autistische spectrum-stoornissen (o.a. PDD-NOS) en gedragsmoeilijkheden (ADHD). Als men in staat is auditief aangeboden informatie goed te verwerken, dan heeft dit gevolgen voor de taalverwerving en taalverwerking, maar kan dit ook zorgen voor een beter functioneren. Als men begrijpt wat er gezegd wordt, dan kan men situaties beter inschatten en adequaat reageren. Men kan soms beter aanvoelen wat er bedoeld wordt.

Terug naar 'Training'