Checklist

Checklist auditieve verwerkingsproblemen

De hieronder vermelde beschrijvingen kunnen wijzen op een auditief verwerkingsprobleem. Als een aantal van de genoemde items van toepassing is, dan zou het kunnen dat de Johansen Sound Therapy kan helpen. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Controleer eerst of er geen sprake is van gehoorproblemen. Vaak kunnen de symptomen gelijk zijn aan genoemde items. Deze gehoorproblemen zullen allereerst behandeld moeten worden door een KNO-arts.
In een intakegesprek, voorafgaand aan de behandeling, zullen de door u aangegeven criteria uitgebreid worden besproken en kan er besloten worden om met de therapie te starten, of om eventueel te verwijzen.

 

Concentratie / aandacht / luisteren
-vaak dagdromen in de klas
-storend gedrag in de klas omdat de leerkracht niet gevolgd kan worden
-moeilijkheden om gegeven instructies op te volgen / vaak navragen aan leerkracht / medeleerling
-moeilijk kunnen werken in een rumoerige omgeving. Werkt veel beter 1 op 1 dan in de klas
-doet langer dan normaal over het maken van huiswerk en het leren van proefwerken
-het lijkt vaak alsof hij / zij niet luistert naar wat er gezegd wordt
-reageert niet altijd meteen als de naam genoemd wordt of er in een groep het woord tot hem / haar gericht wordt
-bij klassikale instructie zich even afzijdig houden om eerst te zien wat anderen doen

Spraak
-woordvindingsproblemen / moeite om precies te kunnen zeggen wat men denkt
-slechte articulatie / langzaam, aarzelend spreektempo, soms warrig
-moeite om meerlettergrepige woorden goed te kunnen uitspreken
-moeite om bepaalde klanken in woorden goed te kunnen uitspreken
-moeite om een gesprek te voeren / vragen te stellen

Lezen en spellen
-moeite met decoderen (correct lezen van woorden) / vrij laag, haperend leestempo
-lijkt bepaalde klanken in een woord niet te kunnen horen
-moeite met correct schrijven van woorden (veel spellingfouten)
-moeite om tegelijkertijd te luisteren naar uitleg en aantekeningen maken

In het algemeen
-zijn er in de periode tot het vierde levensjaar gehoorproblemen geweest, zoals oorontsteking, vocht achter het trommelvlies, e.d.
-komen er in de familie spraak-, lees- of spellingproblemen voor
-is er sprake van overgevoeligheid voor geluid of voor bepaalde klanken
-is het moeilijk om vriendschap te sluiten en / of eventueel te onderhouden