Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1.                                              Definities

Artikel 2.                                              Identiteit van de ondernemer

Artikel 3.                                              Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 4.                                              Prijzen

Artikel 5.                                              De Overeenkomst

Artikel 6.                                              Betaalmethoden

Artikel 7.                                              Gevolgen niet tijdig betalen

Artikel 8.                                              Recht van reclame

Artikel 9.                                              Herroepingsrecht

Artikel 10.                                            Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11.                                            Levering en uitvoering

Artikel 12.                                            Verpakking en verzending

Artikel 13.                                            Garantie

Artikel 14.                                            Vrijwaring derden

Artikel 15.                                            Klachten

Artikel 16.                                            Aansprakelijkheid Johansensoundtherapy

Artikel 17.                                            Afbeeldingen van de Klant

Artikel 18.                                            Vervaltermijn

Artikel 19.                                            Recht op ontbinding

Artikel 20.                                            Overmacht

Artikel 21.                                            Wijzigen Algemene Voorwaarden

Artikel 22.                                            Overgang van rechten

Artikel 23.                                            Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Artikel 24.                                            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Johansensoundtherapy
de vennootschap onder firma met de handelsnaam johansensoundtherapy.nl

Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met johansensoundtherapy.nl . Onder Klant wordt onder meer, maar niet uitsluitend, de Consument begrepen.

Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Johansensoundtherapy.

Partijen
De Klant en Johansensoundtherapy tezamen.

Overeenkomst(en)
Een Overeenkomst op afstand tussen Johansensoundtherapy en de Klant die via de Website gesloten wordt in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van Producten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.

Product(en)
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de Overeenkomst tussen Johansensoundtherapy en de Klant aan de Klant wordt of worden geleverd.

Voorbeeld(en)
Op maat gemaakte (digitale) voorbeeld(en) van het Product, dat of die na het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant wordt of worden overlegd. Het voorbeeld bevat één Figuur of meerdere Figuren.

Figuur of Figuren
Het gezicht of de gezichten van mensen en/ of dieren die in het Voorbeeld en het Product zijn verwerkt. Het figuur of de figuren worden op basis van de door de Klant ingezonden afbeeldingen vervaardigd.

Algemene Voorwaarden
Onderhavige Algemene Voorwaarden.

Website
De Website van johansensoundtherapy, waarop de Overeenkomst tussen Johansensoundtherapy en de Klant tot stand komt, zonder dat de Klant en johansensoundtherapy gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn. De Website kan worden geraadpleegd op johansensoundtherapy.nl.

Dag(en)
Kalenderdag(en).

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam
johansensoundtherapy.nl

Postadres
Hoofddorpweg 15G, 1059 CS Amsterdam
Nederland

Telefoonnummer
+31 (6) 868475111

E-mailadres
[email protected]

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen Overeenkomst.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen die Johansensoundtherapy hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die Johansensoundtherapy hanteert voor zijn Producten op zijn Website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Johansensoundtherapy te allen tijde wijzigen. 

Artikel 5. De Overeenkomst

Een Overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website en Johansensoundtherapy per e-mail een orderbevestiging aan de Klant heeft verzonden.

De Overeenkomst omvat, naast de levering van het Product, de levering van een Voorbeeld. Het leveren van een Voorbeeld is derhalve onlosmakelijk verbonden aan de Overeenkomst. De kosten per geleverd Voorbeeld bedragen minimaal € 10,00, welk bedrag afhankelijk is van het aantal Figuren dat wordt gebruikt in het Voorbeeld.

Artikel 6. Betaalmethoden

Johansensoundtherapy accepteert de volgende betaalmethoden:

  • iDEAL
  • Klarna
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Paypal
  • Bancontact
  • Belfius

Artikel 7. Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Johansensoundtherapy gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de Dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Johansensoundtherapy. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Johansensoundtherapy zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Johansensoundtherapy op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door Johansensoundtherapy, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Johansensoundtherapy te betalen. 

Artikel 8. Recht van reclame 

Zodra de Klant in verzuim is, is Johansensoundtherapy gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde Producten.

Johansensoundtherapy roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Klant de Producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Johansensoundtherapy, tenzij Partijen hierover andere afspraken maken. 

De kosten voor het terughalen of -brengen van de Producten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 9. Herroepingsrecht 

De voor de Consument gepersonaliseerde Producten die door het aangaan van de Overeenkomst worden geleverd aan de Consument, zijn ingevolge artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek, uitgesloten van het Herroepingsrecht.

Indien Johansensoundtherapy onverplicht akkoord gaat met de herroeping van een Overeenkomst, is Johansensoundtherapy, in afwijking van hetgeen bepaald in art. 6:230r, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, gerechtigd € 10,00 per geleverd Figuur in een Voorbeeld op het terug te betalen bedrag in te houden ter vergoeding van het geleverd Voorbeeld dan wel de geleverde Voorbeelden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

Johansensoundtherapy blijft eigenaar van alle geleverde Producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Johansensoundtherapy op grond van wat voor met Johansensoundtherapy gesloten Overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Johansensoundtherapy zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de Producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Indien Johansensoundtherapy een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de Overeenkomst als ontbonden en heeft Johansensoundtherapy het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 11. Levering en uitvoering

De door Johansensoundtherapy op de Website gepubliceerde levertijden zijn indicatief. Dit wil zeggen dat deze termijnen nooit fatale termijnen betreffen en een overschrijding nimmer kan leiden tot het recht op ontbinding dan wel schadevergoeding. De levertijd vangt aan, op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden voldaan, heeft Johansensoundtherapy het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan Johansensoundtherapy kan tegenwerpen.

De levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres en de transportkosten dienen door de Klant te worden voldaan, tenzij hierover anders is overeengekomen. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van het door hem bestelde Product tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 12. Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd Product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens hij het Product in ontvangst neemt, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Johansensoundtherapy niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de Klant zelf voor transport van een Product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen het Product of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Johansensoundtherapy, bij gebreke waarvan Johansensoundtherapy niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 13. Garantie

De garantie met betrekking tot Producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het Product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de Producten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het Product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 14. Vrijwaring derden

De Klant vrijwaart Johansensoundtherapy van alle aanspraken van derden die verband houden met de door Johansensoundtherapy geleverde Producten. 

Artikel 15. Klachten

De Klant dient een door Johansensoundtherapy geleverd Product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd Product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Johansensoundtherapy daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één (1) maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

Consumenten dienen Johansensoundtherapy uiterlijk binnen twee (2) maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Johansensoundtherapy in staat is hierop adequaat te reageren. 

De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen Partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Johansensoundtherapy gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Johansensoundtherapy

Johansensoundtherapy is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Johansensoundtherapy aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst.

De Klant vrijwaart Johansensoundtherapy van alle aansprakelijkheid ten aanzien van kleurafwijkingen in het Product ten opzichte van het Voorbeeld. Het Voorbeeld wordt digitaal geleverd en het Product is een tastbaar goed. Kleurverschillen kunnen door onder meer de lichtinval en verschijningsvorm optreden.

Johansensoundtherapy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Johansensoundtherapy aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de Website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 17. Afbeeldingen van de Klant

De afbeeldingen die de Klant levert bij bestelling worden gebruikt voor het ontwerpen van het Voorbeeld en het Product. De Klant vrijwaart Johansensoundtherapy van alle aansprakelijkheid wegens het door de Klant aanleveren van onjuiste afbeeldingen; dit is de verantwoordelijkheid van de Klant. Onder het aanleveren van onjuiste afbeeldingen valt onder meer, maar niet uitsluitend: het aanleveren van afbeeldingen waarop een auteursrecht rust en het aanleveren van afbeeldingen, waarvan na vervaardiging van het Voorbeeld of het Product blijkt dat de Klant abusievelijk een verkeerde afbeelding heeft gestuurd.

Artikel 18. Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Johansensoundtherapy vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt hetgeen bepaald in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten.

Artikel 19. Recht op ontbinding

De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer Johansensoundtherapy toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

Is de nakoming van de verplichtingen door Johansensoundtherapy niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Johansensoundtherapy in verzuim is. 

Johansensoundtherapy heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Johansensoundtherapy kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 20. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, geldt dat een tekortkoming van Johansensoundtherapy in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Johansensoundtherapy kan worden toegerekend in een van de wil van Johansensoundtherapy onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Johansensoundtherapy kan worden verlangd. 

Tot eerdergenoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Johansensoundtherapy een of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Johansensoundtherapy er weer aan kan voldoen. 

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste dertig (30) Dagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

Johansensoundtherapy is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 21. Wijzigen Algemene Voorwaarden

Johansensoundtherapy is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Johansensoundtherapy zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

Artikel 22. Overgang van rechten

Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Johansensoundtherapy. 

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Johansensoundtherapy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Uitsluitend de rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.